Ułatwienia dostępu

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Tytuł projektu

GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych wśród min. 90% spośród 960 uczestników projektu (430K, 530M), tj. pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z terenu całej Polski, w tym zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczególnego działania FERS.01.03 poprzez skierowanie wsparcia do śr. 350 przedsiębiorców/ich 960 pracowników.

Projekt jest skierowany do

 • pracowników mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw
 • osób zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zero emisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym

Termin realizacji

01.03.2024 r. – 28.02.2027 r.

Obszar realizacji

Cała Polska

Wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu

9 159 491,00 zł

Wysokość dofinansowania

9 159 491,00 zł następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 7 558 411,97 zł
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 1 601 079,03 zł

Działania w projekcie

Każdy Uczestnik projektu może skorzystać z jednej ścieżki wsparcia szkoleniowego i z doradztwa dotyczącego bezpośrednio działań szkoleniowych

 • STREFA SZKOLENIOWA – ŚCIEŻKA 1

część ogólna – kontekst i podstawy GOZ w działalności przedsiębiorstw; program szkolenia będzie uwzględniać, co najmniej poniższe zagadnienia tematyczne:

  • uwarunkowanie przejścia z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym – ograniczoność zasobów i kryzys klimatyczny,
  • zrównoważony rozwój w działalności przedsiębiorstw,
  • istota regulacji unijnych (taksonomia) i krajowych oraz działań rządowych wspierających rozwój GOZ,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym – ogólna koncepcja, przykłady,
  • cyrkularne modele biznesowe z przykładami dobrych praktyk,
  • sposoby finansowania działalności GOZ w przedsiębiorstwie oraz sieci przedsiębiorstw we wdrożeniach rozwiązań GOZ z przykładami dobrych praktyk,

część specjalistyczna – praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstwa; program szkolenia będzie uwzględniać, co najmniej poniższe zagadnienia tematyczne:

  • sektorowe uwarunkowania ograniczoności surowców i narzędzia do identyfikacji materiałów i odpadów,
  • hierarchia postępowania z odpadami i zarządzanie odpadami,
  • narzędzia dla biznesu wspierające transformację w kierunku GOZ, w tym wskaźniki GOZ, środowiskowa ocena cyklu życia (LCA), wskaźnik śladu węglowego oraz narzędzia do analizy tworzenia i utraty wartości w przedsiębiorstwie,
  • cyrkularne strategie projektowania produktów i usług z przykładami dobrych praktyk,
  • analiza istniejących łańcuchów wartości przedsiębiorcy i przemodelowanie procesów, produkcji, usług w kierunku GOZ,
 • STREFA SZKOLENIOWA – ŚCIEŻKA 2

część specjalistyczna – praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstwa; program szkolenia będzie uwzględniać, co najmniej poniższe zagadnienia tematyczne:

  • sektorowe uwarunkowania ograniczoności surowców i narzędzia do identyfikacji materiałów i odpadów,
  • hierarchia postępowania z odpadami i zarządzanie odpadami,
  • narzędzia dla biznesu wspierające transformację w kierunku GOZ, w tym wskaźniki GOZ, środowiskowa ocena cyklu życia (LCA), wskaźnik śladu węglowego oraz narzędzia do analizy tworzenia i utraty wartości w przedsiębiorstwie,
  • cyrkularne strategie projektowania produktów i usług z przykładami dobrych praktyk,
  • analiza istniejących łańcuchów wartości przedsiębiorcy i przemodelowanie procesów, produkcji, usług w kierunku GOZ,

W przypadku zidentyfikowania wśród Uczestników projektu dodatkowych potrzeb – możliwość rozszerzenia zakresu merytorycznego ww. szkolenia

 • STREFA SZKOLENIOWA-ŚCIEŻKA 3

część specjalistyczna – praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstwa; szkolenia będą dotyczyć jednego lub dwóch zagadnień tematycznych części specjalistycznej, spośród poniżej wskazanych:

  • sektorowe uwarunkowania ograniczoności surowców i narzędzia do identyfikacji materiałów i odpadów,
  • hierarchia postępowania z odpadami i zarządzanie odpadami,
  • narzędzia dla biznesu wspierające transformację w kierunku GOZ, w tym wskaźniki GOZ, środowiskowa ocena cyklu życia (LCA), wskaźnik śladu węglowego oraz narzędzia do analizy tworzenia i utraty wartości w przedsiębiorstwie,
  • cyrkularne strategie projektowania produktów i usług z przykładami dobrych praktyk,
  • analiza istniejących łańcuchów wartości przedsiębiorcy i przemodelowanie procesów, produkcji, usług w kierunku GOZ,
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO (POSZKOLENIOWE)

Główne rezultaty projektu

 • Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii – 960 osób
 • Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii – 864 osób

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zgłoszenie niezgodności dot. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

Informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”.

Projekt „GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU” realizowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. w partnerstwie z firmą QS Zurich Tomasz Turkiewicz oraz firmą CSR Consulting Małgorzata Greszta.